برچسب: پاندمی کرونا

به کار در خانه ادامه بدهید، وقتی دیگران به دفتر خود برمی‌گردند

با ادامه استفاده از واکسن کووید ۱۹ در سراسر جهان، به ویژه در انگلستان، بسیاری از کارفرمایان با یک دوگانگی جدید روبرو هستند: انتخاب بین مراجعه به دفتر کار یا انجام کارها از راه دور.   چرا کار در خانه